КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

При оцінюванні дипломної роботи спеціаліста виходять з того, що він повинен уміти:

· формулювати мету й завдання дослідження;

· складати план дослідження;

· вести бібліографічний пошук із застосуванням сучасних інформаційних технологій;

· використовувати сучасні методи наукового дослідження, модифікувати наявні й розробляти нові методи, виходячи із завдань конкретного дослідження;

· обробляти отримані дані, аналізувати й синтезувати їх на базі відомих джерел;

· оформляти результати досліджень відповідно до встановлених вимог.

Підсумкову, диференційовану за чотирибальною шкалою оцінку дипломної роботи визначає ДЕК. Її рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

У процесі визначення оцінки враховується низка важливих показників якості дипломної роботи, а саме:

· актуальність обраної теми;

· чіткість формулювання мети й завдань дипломного дослідження;

· структура та логіка побудови змісту дипломної роботи;

· якість і глибина теоретичного, методологічного та практичного аналізу проблеми;

· наявність критичного огляду літературних джерел і наукової полеміки;

· актуальність і обґрунтованість заходів, що пропонуються;

· дотримання вимог до оформлення дипломної роботи;

· наявність та інформаційна змістовність ілюстративних матеріалів для захисту дипломної роботи (у тому числі електронна презентація);

· змістовність повідомлення дипломника про основні результати дослідження;

· правильність та чіткість відповідей на запитання членів ДЕК, зауваження та пропозиції, що містяться в зовнішній рецензії та відгуку наукового керівника.

Основні умови оцінювання:

Відмінно. Дипломна робота є бездоганною з будь-якого погляду:

· тема розкрита повністю;

· містить наукову новизну;

· має практичне значення;

· одержані результати систематизовані, висновки й рекомендації є переконливими;

· доповідь логічна та стисла, викладена вільно та зі знанням справи;

· оформлення роботи відповідає вимогам, що висуваються до дипломних робіт;

· відгук і рецензія позитивні;

· відповіді на запитання членів ДЕК правильні.

Добре. Тема дипломної роботи розкрита, але є окремі недоліки непринципового характеру:

· поверхово проаналізовані літературні джерела;

· елементи новизни та практичного значення чітко не простежені;

· недостатньо використані інформаційні матеріали організації, є окремі зауваження в рецензії та відгуку;

· доповідь логічна, викладена вільно;

· відповіді на запитання членів ДЕК в основному правильні;

· дипломна робота оформлена в межах вимог.

Задовільно. Тема дипломної роботи в основному розкрита, але є недоліки змістового характеру:

· нечітко сформульовано мету дипломної роботи;

· теоретичний розділ не має критичного аналізу підходів до розв’язання проблем, що охоплює тема, має описовий характер;

· в аналітичній частині є надлишок елементів описовості;

· добір інформаційних матеріалів (таблиці, графіки, схеми) не завжди обґрунтований;

· заходи й пропозиції, що містяться в третьому розділі, обґрунтовані непереконливо;

· рецензія та відгук містять окремі зауваження;

· доповідь прочитана за текстом;

· не всі відповіді на запитання членів ДЕК правильні або повні;

· є зауваження щодо оформлення дипломної роботи.

Незадовільно. Тема дипломної роботи розкрита поверхово. Мають місце такі недоліки:

· нечітко сформульовано мету дипломної роботи;

· розділи погано пов’язані між собою;

· немає критичного огляду сучасних літературних джерел;

· аналіз виконаний поверхово, переважає описовість, що шкодить системності й глибині;

· запропоновані заходи з аналізу не результативні.

Крім того, є недоліки в оформленні дипломної роботи. Ілюстрацій до захисту немає. Доповідь прочитана по готовому тексту. Відповіді на запитання членів ДЕК неточні або неповні.

Дипломна робота до захисту не допускається, якщо вона:

· подана науковому керівникові на перевірку або на будь-який подальший етап проходження з порушенням термінів, установлених графіком навчального процесу;

· написана на тему, яку своєчасно не було затверджено наказом по університету;

· виконана не самостійно;

· структура не відповідає вимогам;

· зміст дипломної роботи не розкриває її теми;

· незброшурована та недбало оформлена;

· немає зовнішньої рецензії або відгуку наукового керівника.

При виникненні спірних питань під час підбиття підсумків щодо оцінки роботи на засіданні державної екзаменаційної комісії думка керівника роботи щодо рівня оцінки зараховується як два голоси.


7430992753013238.html
7431078714025084.html
    PR.RU™