Договори простого товариства є,

- дво- та багатосторонні

- консенсуальними договорами, оскільки для укладення їх досить згоди сторін і не потрібен сам факт передачі вкладів та здійснення спільних дій.

- можуть бути як оплатними, так і безоплатними.

- фідуціарні

різниця з договором про спільну діяльність уклавши договір простого товариства . сторони об’єднують свої вклади та інші майнові внески для спільної мети , утворюючи при цьому спільну власність , у той час як учасники спільної діяльності діють без такого об’єднання

У договорі простого товариства визначаються умови про:

· вклади та їх об’єднання має включати вид майнового або іншого блага, що становить вклад учасника, розмір і грошову оцінку вкладу з визначенням частки учасника в спільній частковій власності

· спільні дії учасників

· спільну мету, заради досягнення якої вчиняються дії

· предмет договору

· спільні витрати і збитки,

· строк дії договору та інші умови.

Договори простого товариства, на вимоги ЦК України, укладаються у простій письмовій формі.

Предметом договору є той результат, на досягнення якого спрямовані дії учасників з об'єднання вкладів та спільної діяльності.

При укладенні договору простого товариства визначається порядок ведення спільних справ учасників. Ведення спільних справ учасників договору означає здійснення у спільних інтересах усіх необхідних дій, що забезпечують чітке виконання умов договору і досягнення його мети. Це — керівництво та організація спільної діяльності, координація зусиль учасників договору, відносини з третіми особами, контроль і звітність тощо.

Учасники договору про спільну діяльність ведуть спільні справи за загальною згодою. Такий порядок передбачає, що при розв'язанні всіх питань спільної діяльності необхідна одностайність учасників.

Вклади учасників:

ü Гроші, будь-яке рухоме чи нерухоме майно (земля, будівлі, споруди, обладнання), грошові вимоги, права інтелектуальної власності та ін

ü Трудова діяльність – це обумовлена договором сукупність практичних дій учасника, що полягає в безпосередньому виконанні трудових функцій для досягнення результату (мети спільної діяльності)ü Знання , ділові зв’язки , ділова репутація, вартість яких оцінюється сторонами

Висновок: якщо договором не обумовлена вартість вкладів, то вони вважаються рівними.

4. ПРАВА І ОБОВЯЗКИ УЧАСНИКІВ ДОГОВОРУ. СПІЛЬНЕ МАЙНО УЧАСНИКІВ ДОГОВОРУ

У договорі простого товариства учасники:

Ø Мають єдину (спільну ) мету

Ø Зобов’язуються один перед одним об’єднати свої майнові вклади для досягнення поставленої мети

Ø Формують за рахунок своїх вкладів майно, що становить їх спільну часткову власність

Ø Беруть на себе взаємні обов’язки діяти спільно для досягнення поставленої мети

Ø Несуть обов’язок витрат і збитків від спільної справи

Ø Розподіляють між собою одержані результати

Спільне майно:

§ Внесене учасниками майно, яким вони володіли на праві власності, а також вироблена у результаті спільної діяльності продукція є спільною частковою власністю учасників. Спільна часткова власність передбачає визначення частки кожного учасника договору

§ Користування спільним майном здійснюється за спільною згодою учасників, а в разі недосягнення згоди – у порядку, що встановлюється за рішенням суду

§ Учасники договору володіють, користуються і розпоряджаються майном, яке перебуває у їх спільній частковій власності за згодою між собою

Ведення спільних справ:

v Спільні справи учасників ведуться за їх загальною згодою

v Може бути створена рада з числа працівників , яка приймає рішення не більшістю голосів, а за загальною згодою

v Якщо керівництво сумісною діяльністю сторони доручили одному з учасників договору, то на останнього може покладатися і ведення спільних справ усіх учасників договору. Якщо йдеться про співробітництво між юридичними особами, то такий учасник називається головною організацією

v Учасник , якому доручено керівництво спільною діяльністю діє в межах повноважень, що визначається у підписаному іншими учасниками договорі доручення або довіреності про надання йому повноважень для представництва перед третіми особами

Кожен учасник має право:

1. На одержання прибутку від спільної справи

2. На частку в спільному майні (частку в праві власності, праві користування спільним майном)

3. Вести спільні справи товариства

4. На одержання інформації про стан спільних справ і спільного майна товариства – особисто або за участю компетентних осіб знайомитися з усією документацією з ведення справ, одержувати роз’яснення від керуючих чи посадових осіб

5. Відмовитися від участі в безстроковому договорі або розірвати щодо себе та інших учасників строковий договір простого товариства

Учасники зобов’язані :

a) Внести вклад у спільне майно учасників

b) Брати участь у витратах щодо утримання спільного майна

c) Зазнавати збитків від діяльності простого товариства

d) Відповідати за спільними боргами

e) Вести справи в спільних інтересах

f) Надавати іншими учасниками договору повну і достовірну інформацію про стан спільних справ і спільного майна

g) Не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність товариства

h) Нести відповідальність перед учасниками за шкоду, заподіяну спільному майну і діяльності партнерів

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ЗА НЕВИКОНАННЯ ОБОВЯЗКІВ. ПОРЯДОК ПОКРИТТЯ СПІЛЬНИХ ВИТРАТ І ЗБИТКІВ

Відповідальність учасників:

1. За договором з третіми особами настає пропорційно внеску кожного в загальне майно (часткова відповідальність). При недостатності загального майна – відшкодовується з особистого майна учасника

2. За загальними зобов’язаннями не пов’язаними з договором (спільне заподіяння шкоди), - учасники відповідають солідарно

3. Якщо договір простого товариства був спрямований на здійснення підприємницької діяльності , учасники відповідають солідарно по всім зобов’язанням

Припинення договору простого товариства:

Визнання учасника недієздатним, безвісно відсутнім, обмежено дієздатним

Оголошення учасника банкрутом

Смерті фізичної особи-учасника або ліквідація юридичної особи учасника

Відмови учасника від подальшої участі у договорі або розірвання договору на вимогу одного з учасників

Спливу строку договору простого товариства

виділ частки учасника на вимогу його кредиторів

досягнення мети товариства або настання обставин, коли досягнення мети товариства стало неможливим

припинення договору тягне за собою розподіл спільного майна. У часник , який вніс в спільне майно індивідуально визначену річ, має право вимагати її повернення.

6. УСТАНОВЧІ (ЗАСНОВНИЦЬКІ) ДОГОВОРИ. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

Установчий договір – це договір, за яким засновники зобов’язуються створити юридичну особу, визначають порядок їх спільної діяльності щодо її створення, умови передання їй свого майна (ст..88 ЦКУ).

Особливість і специфіка установчого договору полягають у тому, що він не тільки регулює взаємовідносини за спільною діяльністю (зокрема, відносини щодо створення юридичної особи та наділення її майном), а й визначає правовий статус юридичної особи, є складовою частиною установчих документів.

Дія установчого договору після державної реєстрації (створення) юридичної особи зберігається та продовжується до моменту припинення її діяльності.

Установчі договори є

- дво- та багатостороннімиугодами, у зв'язку з чим кількість сторін у них не може бути менше двох.

- консенсуальними угодами.

- Оплатними

- фідуціарними


7320367337863351.html
7320402251288395.html
    PR.RU™