Розділ З

13) видача засновникам товариства документів, що підтвер­джують право власності на акції.

Що ж до інших видів господарських товариств, то порядок їх створення (зокрема, щодо повних і командитних товариств) детально визначається в засновницьких договорах.

Не є чітким порядок створення виробничих кооперати­вівяк виду підприємницьких товариств. У Цивільному кодексі (ст. 164) сформульовані лише вимоги до статуту виробничого кооперативу, що затверджується загальними зборами його чле­нів. Зокрема, статут виробничого кооперативу має містити, крім відомостей, передбачених ст. 88 ЦК (загальних вимог щодо зміс­ту установчих документів юридичної особи), дані про: розмір пайового внеску члена кооперативу; склад і порядок внесення пайових внесків членами кооперативу та .про їхню відповідаль­ність за порушення зобов'язання щодо внесення пайових внес­ків; характер і порядок трудової участі його членів у діяльності кооперативу та їхньої відповідальності за порушення зобов'я­зань щодо особистої трудової участі; порядок розподілу прибутку і збитків кооперативу; розмір і умови субсидіарної відповідаль­ності його членів за зобов'язаннями кооперативу; склад і компе­тенцію органів управління кооперативу та про порядок ухвален­ня ними рішень.

Перелік цих положень доповнюється ще й умовами, які є обов'язковими на підставі ст. 8 Закону України «Про коопера­цію», зокрема: про найменування кооперативу, його тип та міс­цезнаходження; мету кооперативу та вичерпний перелік видів його діяльності; склад його засновників; умови та порядок всту­пу до кооперативу та виходу чи виключення з нього; права та обов'язки членів та асоційованих членів кооперативу; порядок внесення змін до статуту; порядок формування, використання та розпорядження майном кооперативу; порядок обліку і звіт­ності у кооперативі; порядок реорганізації та ліквідації коопе­ративу та вирішення пов'язаних з цим майнових питань; поря­док скликання загальних зборів; умови і порядок поповнення паю. Статут може містити й інші пов'язані з особливостями діяльності кооперативу положення, що не суперечать законо­давству.Враховуючи тенденцію нового цивільного законодавства до
встановлення загальної цивільної правоздатності юридичних *

осіб (ч. 1 ст. 91 ЦК), слід було б виключити зі ст. 7 Закону «Про


Заснування та припинення підприємницьких товариств______________________ 73^

кооперацію» вказівку на обов'язковість зазначення у статуті ко­оперативу «вичерпного переліку видів його діяльності».

Господарський кодекс (ст. 97) і Закон України «Про коопе­рацію» (ст. 7), визначаючи загальні умови створення виробни­чого кооперативу, не визначають, однак, якими є установчі до­кументи цього виду кооперативу, необхідні при його державній реєстрації. Так, відповідно до ст. 97 ГК засновниками (учасни­ками) виробничого кооперативу можуть бути громадяни, іно­земці та особи без громадянства. Чисельність членів виробничо­го кооперативу не може бути меншою ніж три особи. Рішення про створення кооперативу приймається його установчими збо­рами. Виробничий кооператив вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

Ці загальні умови створення кооперативу дещо конкрети­зуються у ст. 7 Закону України «Про кооперацію». В ній зазна­чено, що кооператив створюється його засновниками на доб­ровільних засадах. Засновниками кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства. Заснов­никами (членами) виробничого кооперативу не можуть бути юридичні особи, бо такий кооператив утворюється шляхом об'єднання фізичних осіб для спільної виробничої чи іншої гос­подарської діяльності на засадах їх обов'язкової трудової участі з метою одержання прибутку. Рішення про створення коопера­тиву приймається його установчими зборами. Рішення установ­чих зборів оформлюється протоколом, який підписують голову­ючий та секретар зборів і в якому зазначаються дані про осіб, що брали участь в установчих зборах. Дані про фізичну особу засві­дчуються її особистим підписом. При створенні кооперативу складається список членів та асоційованих членів кооперативу, який затверджується загальними зборами1.

У науково-практичному коментарі ГК України2стверджу­ється, що для реєстрації виробничого кооперативу, крімстату-

1 Відповідно до ч. 2 ст. 14 Закону України «Про кооперацію»асоційо­
ваний член кооперативу — це фізична чи юридична особа, якавнесла пайовий
внесок і користується правом дорадчого голосу в кооперативі.При ліквідації
кооперативу асоційований член має переважне порівняно з членами коопе­
ративу право на одержання паю.

2 Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / за
заг. ред. В. К. Мамутова. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — С. 165.


74

Розділ З

ту та заяви про реєстрацію, а також інших документів, передба­чених ст. 24 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», обов'язково додається акт про заснування кооперативу. Таким актом може бути установчий договір або ж протокол установчих зборів засновників та їх рі­шення про створення кооперативу.

Проте ні ГК, ні Закон «Про кооперацію» не відносять статут до установчих документів виробничого кооперативу і в цьому питанні розходяться з положенням ЦК і Закону «Про державну реєстрацію» і тому потребують приведення їх у відповідність до положень ст. 164 ЦК.

Створення виробничого кооперативу відбувається в норма­тивно-явочному порядку, за якого умови заснування даного ви­ду юридичної особи передбачені в нормативних актах, але для прийняття установчих документів та державної реєстрації но­вого суб'єкта права засновникам необхідно проявити ініціативу. В цьому разі, як правило, створюється ініціативна група, яка на практиці скликає установчі збори, діє на власний ризик і нерідко несе великі матеріальні витрати. З метою врегулювання діяль­ності ініціативної групи в юридичній літературі висловлювали­ся пропозиції доповнити ст. 7 Закону України «Про коопера­цію» частиною 3 такого змісту: «Установчі збори кооперативу скликаються його ініціативною групою. Ініціативна група впра­ві проводити попередні організаційні та інші дії, зокрема визна­чати їх доцільність та необхідність, готувати проект установчих документів, знайомити з їх змістом майбутніх членів кооперати­ву, вступати у правовідносини в інтересах майбутнього коопера­тиву з іншими особами, визначати дату проведення установчих зборів, отримувати вступні внески та проводити з них необхід­ні виплати, звітувати перед установчими зборами про здійснені витрати»1.

Вважаючи таке доповнення до ст. 7 Закону «Про коопера­цію» загалом доцільним, не слід виключати й можливість укла­дення між учасниками ініціативної групи (засновниками) дого­вору щодо створення виробничого кооперативу на зразок тих


Заснуваннята припинення підприємницьких товариств 75

засновницьких договорів, які укладаються при створенні госпо­дарських товариств.

Процес утворення юридичної особи завершується її держав­ною реєстрацією,яка є невід'ємною ознакою юридичної особи. Відповідно до частин 1 і 4 ст. 89 ЦК юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реє­стру, відкритого для загального ознайомлення. Зокрема, до нього вносяться відомості про організаційно-правову форму юридич­ної особи, її найменування, місцезнаходження, органи управлін­ня, філії та представництва, а також інші відомості, встановлені законом.

Як слушно зазначає О. М. Вінник, функцією державної ре­єстрації є не лише виявлення державою платників податків та інших обов'язкових платежі», здійснення державного контро­лю за виконанням умов ведення підприємницької діяльності і боротьби з незаконним підприємництвом, а й створення так званої прозорості ринку, тобто можливості не лише для дер­жави, а й для інших учасників ринкових відносин дізнатися про своїх майбутніх партнерів і конкурентів, виробниківпро­дукції (товарів), емітентів цінних паперів тощо. Для тогощоб державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльностіви­конувала всі свої функції, необхідно забезпечити помогу,пуб­лічність, загальновідомість і допустимість відомостей такоїреє­страції1.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 та ст. 5 Закону У краІШМҐІро держав­нуреєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»державна реєстрація юридичних осіб — це засвідчення фактустворення або припинення юридичної особи, а також вчиненняінших реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, шляхомвнесення відповідних записів до Єдиного державногореєстру. Державна реєстрація юридичних осіб проводиться державнимреєстратором виключно у виконавчому комітеті міської радиміс­та обласного значення або у районній, районнійу містах Києві та Севастополі державній адміністрації замісцезнаходженням юридичної особи.1 Мавлиханова Р. В. Виробничі кооперативи як суб'єкти цивільного пра­ва : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук / Р. В. Мавли­ханова. - X., 2005. - С 11.


1 Вінник О. М. Державна реєстрація суб'єктівпідприємницької діяль­ності / О. М. Вінник // Вісник Вищого арбітражного суду України. — 1998. — № 2. - С 242.


76

7247352395924819.html
7247526844637881.html
    PR.RU™