Проведення експертизи декларації безпеки

Небезпеки

Декларування безпеки об’єктів підвищеної

Суб’єкт господарської діяльності, у власності або користуванні якого є хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки, організовує розроблення і складання декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки (далі — декларація безпеки).

Декларація безпеки складається на основі дослідження суб’єктом господарської діяльності ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику виникнення аварій (далі — рівня ризику), що пов’язані з експлуатацією цих об’єктів.

Для об’єктів підвищеної небезпеки, що експлуатуються, декларація безпеки складається як самостійний документ, а для об’єктів підвищеної небезпеки, що будуються (реконструюються, ліквідуються), — як складова частина відповідної проектної документації.

За наявності на одному виробничому майданчику кількох об’єктів підвищеної небезпеки складається одна декларація безпеки.

Декларація безпеки має включати:

• результати всебічного дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику;

• оцінку готовності до експлуатації об’єкта підвищеної небезпеки відповідно до вимог безпеки промислових об’єктів;

• перелік прийнятих з метою зниження рівня ризику рішень і здійснених з метою запобігання аваріям заходів;

• відомості про заходи щодо локалізації і ліквідації можливих наслідків аварій.

Для об’єкта підвищеної небезпеки, що експлуатується або ліквідується, подається інформація про заходи, що здійснюються, і про ті, що плануються.

Для об’єкта підвищеної небезпеки, що будується або реконструюється, подається інформація про заходи, які передбачені проектною документацією та плануються до здійснення під час експлуатації.

Для об’єктів підвищеної небезпеки, які ідентифіковані як об’єкти підвищеної небезпеки 1 класу, результати дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику, а також обґрунтування прийнятих щодо безпечної експлуатації та локалізації і ліквідації наслідків ава-

рій рішень подаються в декларації безпеки у розділі «Розрахунковопояснювальна частина».Оцінка рівня ризику проводиться згідно з Методикою визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об’єктів

підвищеної небезпеки.

Експертизу декларації безпеки можуть проводити суб’єкти господарської діяльності всіх форм власності, що займаються науковою і науково-технічною діяльністю у сфері безпеки промислових об’єктів, у тому числі спеціалізовані експертні організації, акредитовані від-

повідно до вимог Закону України «Про наукову та науково-технічну

експертизу» (51/95-ВР) (далі — експертні організації). Експертну організацію для проведення експертизи суб’єкт господарської діяльності обирає самостійно. Експертизу не може проводи-

ти експертна організація, яка розробляла декларацію безпеки. Умови проведення експертизи визначаються договором між суб’єктом господарської діяльності та експертною організацією.

У висновку експертизи дається оцінка повноти дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику, а також обґрунтованості та достатності прийнятих щодо зменшення рівня ризику, готовності до дій з локалізації і ліквідації наслідків аварій.

Висновок експертизи має містити:

• найменування виду експертизи із зазначенням її об’єктів;

• виклад підстав для проведення експертизи;

• відомості про експертну організацію та експертів;

• дані про замовника та перелік об’єктів експертизи;

• відомості про розглянуті в процесі експертизи документи та об’єкти;

• результати проведення експертизи.

Висновок експертизи, підписаний експертами, які її проводили, затверджує керівник експертної організації. Підпис керівника засвідчується печаткою експертної організації.

Результати проведення експертизи мають містити оцінку:

• повноти і достовірності інформації, що міститься в декларації безпеки;

• обґрунтованості результатів дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику;

• обґрунтованості та достатності рішень, прийнятих на основі аналізу рівня ризику, для зниження його до прийнятної величини, готовності до дій з локалізації і ліквідації наслідків аварій.

У разі негативного висновку експертизи суб’єкт господарської діяльності вправі подати декларацію безпеки на повторну експертизу після врахування зауважень.

Суб’єкт господарської діяльності може оскаржити висновок експертизи декларації безпеки в установленому порядку.

Організація, що проводить експертизу декларації безпеки, несе відповідальність згідно з законодавством за її повноту, достовірність та об’єктивність.


7246704957469098.html
7246794897002538.html
    PR.RU™