Облік витрат виробництва на рахунках бухгалтерського обліку

Загальна характеристика виробничих витрат

Загальновиробничі витрати

Випуск продукції, яка буде реалізована, і одержання прибутку є головною метою виробничої діяльності підприємства. Характерною особливістю виробничих процесів є формування витрат на виробництво продукції.

Виробничі витрати – витрати на виготовлення продукції та загально-виробничі (накладні) витрати.

За способом включення до собівартість витрати поділяються на прямі та непрямі.

Прямі витрати –витрати на виробництво конкретного виду продукції і які безпосередньо включаються до її собівартість на підставі первинних документів.

До прямих витрат належать:

1) прямі матеріальні витрати (сировина, матеріал, комплектуючі вироби, напівфабрикати);

2) прямі витрати на оплату праці (заробітна плата та інші виплати працівникам, зайнятим виробництвом продукції);

3) інші прямі витрати (відрахування на соціальні заходи, оренда, амортизація, брак).

Непрямі витрати –це витрати на виробництво, які не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об’єкта витрат і тому потребують розподілу. До цих витрат належать загальновиробничі витрати.

До загальновиробничих витрат належать:

1) витрати на управління виробництвом (заробітна плата апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи; службові відрядження);

2) амортизація основних засобів загально виробничого призначення;

3) витрати на вдосконалення технології та організації виробництва;

4) витрати на утримання виробничих приміщень (опалення, освітлення, водопостачання тощо);

5) витрати на обслуговування виробничого процесу;

6) інші витрати.

Загальновиробничі витрати поділяються на постійні та змінні.

До постійних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування та управління виробництвом, які залишаються незмінними із зміною обсягу діяльності.

До змінних загальновиробничих витратналежать витрати на обслуговування та управління виробництвом, які змінюються пропорційно змінам обсягу виробництва.Підприємство може самостійно встановлювати перелік і склад змінних та постійних загальновиробничих витрат і обирати методику розподілу змінних загальновиробничих витрат, виходячи зі специфіки своєї діяльності.

Виробничі витрати відображаються на таких рахунках:

Рахунок 23 „Виробництво” - обліковуються витрати на виробництво продукції. Цей рахунок – активний, балансовий, витратний, призначений для обліку господарських засобів.

По дебету рахунка 23 відображаються прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, а також виробничі накладні витрати та витрати від браку; по кредиту – списання суми фактичної виробничої собівартості готової продукції. Дебетове сальдо показує суму незавершеного виробництва.

Рахунок 90 „Собівартість реалізації” – відображається фактична собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг (без торгівельної націнки).

Рахунок 90 – активний, витратний, по дебету відображається фактична собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг (без торгівельної націнки), по кредиту – списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 „Фінансові результати”.

Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати не включаються до виробничої собівартості готової та реалізованої продукції, а списують на витрати звітного періоду.

Рахунок 91 „Загальновиробничі витрати” – призначений для обліку виробничих накладних витрат на організацію виробництва і управління цехами, дільницями та іншими структурними підрозділами підприємства, а також для обліку витрат на утримання та експлуатацію машин і устаткування. Цей рахунок – активний, витратний, збірно-розподільчий.

По дебету рахунка відображається сума визнаних витрат, по кредиту – щомісячне з відповідним розподілом списання на рахунки 23 та 90.

Цей рахунок не застосовується підприємствами торгівлі.

Рахунки 8 класу „Витрати за елементами” (80, 81, 82, 83, 84)

По дебету рахунків 8 класу відображаються суми визнаних витрат, по кредиту - їх списання на:

- рахунок 23 „Виробництво” (якщо витрати включаються до собівартості продукції);

- рахунки 9 класу „Витрати діяльності” (якщо витрати належать до витрат звітного періоду або потребують додаткового розподілу);

- рахунок 79 „Фінансові результати” (якщо на підприємстві використовується тільки 8 клас рахунків).


7246170034743855.html
7246228712606671.html
    PR.RU™