Поняття логістичної системи

З усіх різноманітних систем логістичні системи виділяються складом елементів, характером зв’язків між ними, організацією та інтегративними властивостями. Характерні ознаки логістичної системи:

- наявність потокового процесу;

- визначена системна цілісність.

Охарактеризуємо властивості логістичних систем в розрізі кожної з чотирьох властивостей, притаманних будь-якій системі.

Перша властивість: логістична система є цілісна сукупність елементів, взаємодіючих один з одним. Виділяють такі елементи логістичних систем:

Закупівля – підсистема, яка забезпечує поступлення матеріального потоку в логістичну систему.

Склади – будівлі, споруди, пристрої тощо, де тимчасово розміщуються і зберігаються матеріальні запаси, перетворюються матеріальні потоки.

Запаси – запаси матеріалів, які дозволяють даній системі швидко реагувати на зміну попиту, забезпечують рівномірність роботи транспорту, а також допомагають вирішувати ряд інших задач в логістичних системах.

Транспорт – цей елемент, як і інші, сам виступає складною системою. Він включає в себе матеріально-технічну базу, з допомогою якої транспортуються вантажі, а також інфраструктуру, забезпечуючи її функціонування.

Інформація – підсистема, яка забезпечує інформаційний зв’язок між іншими елементами логістичної системи, контролює виконання логістичних операцій, а також вирішує ряд інших задач.

Кадри – організований персонал, зайнятий виконанням логістичних операцій.

Збут – підсистема, яка забезпечує вибуття матеріального потоку з логістичної системи.

У виробничих логістичних системах виділяють також елемент “Обслуговування виробництва”, під яким розуміються підрозділи логістики, зайняті обслуговуванням процесу виробництва.

Як бачимо, елементи логістичних систем різноякісні, але одночасно сумісні. Сумісність забезпечується єдністю цілі, якій підпорядковано функціонування логістичних систем.

Друга властивість:між елементами логістичної системи є істотні зв’язки, які з закономірною необхідністю визначають інтегративні якості системи.Третя властивість: зв’язки між елементами логістичної системи певним чином впорядковані, тобто логістична система має організацію.

Четверта властивість: логістична система володіє інтегративними якостями, не властивими ні одному з елементів окремо. Це здатність доставити потрібний товар, в потрібний час, в потрібне місце, необхідної якості з мінімальними витратами, а також здатність адаптуватись до змінних умов навколишнього середовища (зміна попиту на товар або послуги, непередбачений вихід з ладу технічних засобів тощо).

Інтегративні якості логістичної системи дозволяють їй закуповувати матеріали, пропускати їх через свої виробничі потужності і видавати в навколишнє середовище, досягаючи при цьому раніше поставлених цілей.

Логістична система – це адаптивна система з зворотнім зв’язком, що виконує ті або інші логістичні функції. Вона, як правило, складається з декількох підсистем і має розвинуті зв’язки з зовнішнім середовищем. В якості логістичної системи можна розглядати промислове підприємство, територіально-виробничий комплекс, торговельне підприємство і т.д. Ціль логістичної системи – доставка товарів та виробів в задане місце, в потрібній кількості та асортименті в максимально можливій ступені підготовлених до виробничого або особистого споживання при заданому рівні витрат.

Межі логістичної системи визначаються циклом обігу засобів виробництва. Спочатку закупляються засоби виробництва. Вони, у вигляді матеріального потоку, поступають в логістичну систему, складуються, обробляються, знов зберігаються і потім виходять з логістичної системи у споживання в обмін на поступаючі в логістичну систему фінансові ресурси.


7240402471910655.html
7240439396562453.html
    PR.RU™