Аналіз ділової активності ТОВ "Корсар" за 2011-2012рр

Аналіз ділової активності підприємства

Аналіз ділової активності дозволяє проаналізувати ефективність основної діяльності підприємства, що характеризується швидкістю обертання фінансових ресурсів підприємства. Коефіцієнти оборотності характеризують швидкість, з якою сформований капітал обертається в процесі його господарської діяльності [19, C. 78].

Ділову активність підприємства характеризують показники ефективності використання робочої сили, основних виробничих фондів, оборотного капіталу, фінансових ресурсів тощо. Також, для визначення ділової активності підприємства варто визначити основні показники діяльності ТОВ «Корсар» застосовуючи звіт про фінансові результати П(с)БО №2 за 2011-2012 рр. [3] (табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Основні показники діяльності ТОВ"Корсар" за 2011-2012 рр.

(Тис.грн.)

Показник 2011 р 2012р. Абсолютне відхилення
1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, грн. + 2803826
2. Собівартість реалізованої продукції, грн. + 1532182
3. Чистий прибуток, грн. + 542359
4. Середня вартість активів, грн. + 1338051
5. Середня вартість необоротних активів, грн. + 1053358
6. Середня вартість оборотних активів, грн. + 275686
7. Середня вартість запасів, грн. + 178510
8. Середні запаси готової продукції, грн. + 76982
9. Середня сума дебіторської заборгованості, грн. - 253956
10. Середня сума кредиторської заборгованості, грн. + 263164
11. Середня величина власного капіталу, грн. + 543508
12. Сплачені дивіденди, грн. + 369881

Аналізуючи таблицю 2.4 варто зазначити, що у 2012 році переважна більшість показників зросли у декілька раз. Так, чистий дохід ТОВ «Корсар» зріс 2803826 тис. грн.., а собівартість реалізованої продукції на 1532182 тис. грн. В свою чергу, спостерігається тенденція росту середньої вартості таких показників:

- середня вартість активів зросла з 8056200 тис. грн. до 9394251 тис грн..;

- середня вартість необоротних активів зросла на 1053358 тис. грн., а вартість оборотних активів на 275686 тис. грн.;

- середня вартість запасів у 2012 році зросла на 178510 тис. грн., а готова продукція на 76982 тис грн.. (456047-379065)

В свою чергу, у досліджуваному періоді скоротилась сума дебіторської заборгованості на 253956 тис. грн. (552118-806074). Це свідчить про активну ділову активність підприємства та раціональне використання ресурсів.

Аналіз показників ділової активності ТОВ «Корсар» , розраховано на підставі формул, а результат розрахунків ділової активності наведено в табл. 2.5. [21, C. 104]. Розраховується на основі фінансової звітності П(с)БО №2 та П(с)БО №3 [2,3] на основі формул, що подані в таблиці 1.1 першого розділу.

Таблиця 2.5

Аналіз ділової активності ТОВ "Корсар" за 2011-2012рр.

Показник ділової активності 2011 р. 2012 р. Абсолютне відхилення
1. Коефіцієнт стійкості економічного зростання 6,21 8,03 +1,82
2. Коефіцієнт оборотності активів (майна) 0,69 0,89 +0,20
3. Коефіцієнт завантаженості активів (майна) 1,45 1,12 -0,33
4. Тривалість одного обороту активів (майна), днів -177
5. Фондовіддача 0,88 1,13 +0,35
6. Коефіцієнт оборотності оборотних активів 3,25 4,20 +0,95
7. Коефіцієнт завантаженості оборотних активів 0,31 0,24 -0,07
8. Період одного обороту оборотних активів, днів -25
9. Коефіцієнт оборотності запасів 3,15 4,13 +0,98
10. Тривалість обороту запасів, днів -27
11. Коефіцієнт оборотності виробничих запасів 14,92 21,02 6,101
12. Коефіцієнт оборотності незавершеного виробництва 403,71 803,59 399,88

Продовження табл. 2.5

13. Коефіцієнт оборотності товарів 130,20 68,24 -61,96
14. Коефіцієнт оборотності векселів одержаних 2430,36 4818,33 2387,96
15. Коефіцієнт оборотності готової продукції 14,71 18,37 +3,66
16. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 6,92 15,18 +8,26
17. Період погашення дебіторської заборгованості, днів -28
18. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 10,39 10,48 +0,09
19. Період погашення кредиторської заборгованості, днів -1
20. Період операційного циклу, днів -55
21. Період фінансового циклу, днів -54
22. Коефіцієнт оборотності власного капіталу 0,79 1,10 +0,31

Аналіз даних табл. 2.5 свідчить, що термін одного обороту виробничих запасів ( -7 днів), незавершеного виробництва (-0,44 дні), готової продукції (-4,87 днів), векселів одержаних (-0,07 дні), запасів (-27 днів) скоротився, що позитивно впливає на ділову активність підприємства. Однак строк погашення дебіторської заборгованості і кредиторської заборгованості зменшився ( на 23,71 дні та на 34,35 дні відповідно), що, природно, покращує фінансовий стан підприємства. Фінансовий стан підприємства знаходиться в безпосередній залежності від того, наскільки швидко засоби, вкладені в активи, перетворюються в реальні гроші. Оборотні активи, будучи призначеними для реалізації або споживання, можуть неодноразово змінювати свою форму (матеріально-речовинну на грошову, і навпаки) протягом одного операційного циклу підприємства. Так у досліджуваних періодах період операційного циклу підприємства ТОВ «Корсар» зменшився на 55 днів, а період фінансового циклу на 54 дні. Для того, щоб простежити за оборотністю оборотних активів складемо таблицю 2.6.

Таблиця 2.6

Аналіз оборотності оборотних активів ТОВ «Корсар»

(Дні)

№ п/п Показник Алгоритм розрахунку 2011р.. 2012р. Абсолютне відхилення
Тривалість обороту виробничих запасів 24,12 17,12 -7
Тривалість обороту незавершеного виробництва 0,89 0,44 -0,44
Тривалість обороту готової продукції 24,47 19,59 -4,87
Тривалість обороту товарів 2,76 5,27 2,51
Тривалість обороту векселів одержаних 0,14 0,07 -0,07
Тривалість обороту дебіторської заборгованості 52,02 23,71 -28,30
Тривалість обороту кредиторської заборгованості 34,64 34,35 -0,29

Отже, на основі показників табл. 2.6, можна розрахувати операційний цикл. Операційний цикл (П(С)БО 1 - проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів (еквівалентів грошових коштів) від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг [1].

Операційний цикл визначається як сума періодів тривалості оборотів, запасів, незавершеного виробництва, товарів, готова продукція, дебіторської заборгованості. Отже, у 2011 році операційний цикл становив 139,07, а у 2012 році – 100,58. Відбулось суттєве скорочення на 38, 48. Це свідчить про позитивні зрушення, що стосуються тривалості перетворення придбаних матеріальних ресурсів на грошові кошти і підвищення ділової активності та ефективності господарювання підприємства.

Так як, у 2012 році прискорився оборот оборотних активів в загальному на 43,48 дні (табл. 2.5), це вважається позитивною тенденцією, адже в результаті прискорення оборотності із обороту вилучаються кошти, які можна використати як для збільшення виробничої програми, так і на інші цілі. Аналізуючи показники ділової активності підприємства у динаміці, можна зробити наступні висновки про його ділову активність та тенденції зміни основних показників:

1. Коефіцієнт стійкості економічного зростання має тенденцію до постійного зростання, що говорить про правильну фінансову політику керівництва;

2. Оборотність майна (активів) або ресурсовіддача постійно зростає, тобто кошти, вкладені у підприємство, швидко окупаються; тривалість обороту майна постійно скорочується;

3. Фондовіддача необоротних активів спочатку була відносно невисокою (0,73), але потім за рахунок більш ефективного використання основних засобів зросла до оптимального рівня, який склав 1,13 виручки на 1 необоротних активів;

4. Оборотність обігових активів постійно зростала, що вказує на високу ефективність їхнього використання, а період окупності обігових активів – скорочується;

5. Оборотність запасів також має тенденцію до постійного зростання з 24,12 дні до 17,12 дні, що вказує на правильність обраної політики фінансування оборотних активів на підприємстві.

6. Тривалість обороту готової продукції зменшилась на 4,87 дні;

7. Дебіторська (23,71 дні) та кредиторська (34,35 дні) заборгованості на підприємстві мають достатній рівень оборотності, що вказує на відносно швидке їх погашення та скорочення термінів одного обороту із розрахунків з покупцями та постачальниками.

8. Строки операційного та фінансового циклів постійно скорочуються на 55 та 54 дні відповідно, тобто ділова активність підприємства має позитивні показники.

9. Оборотність власного капіталу також постійно зростає з 0,79 в попередньому році до 1,10 днів у 2012 році, що свідчить про ефективність використання вкладених коштів.

Отже, ділова активність ТОВ "Корсар" має позитивні напрямки зміни, що свідчить про ефективність використання майна, господарських засобів та вкладених коштів. В основі досягнення високої ділової активності та внутрішньої стійкості підприємства лежить своєчасне і гнучке управління внутрішніми факторами його діяльності.


7240263207737532.html
7240298611105435.html
    PR.RU™