ІІI. Тематика лекцій

ІІ. Література до курсу

І. Тематичний план навчального курсу

Структура та обсяг предмету.

Мета і завдання курс “Історія України”.

Вступ

Відповідно з наказом Міністерства освіти України “Про розробку освітньо-професійних програм вищої освіти за відповідним професійним спрямуванням” від 18.02.1994 р. 1/9-18 (С.5) “Історію України” віднесено до групи гуманітарних та соціально-економічних дисциплін нормативного циклу. Отже, цей курс читається студентам всіх підрозділів академії як обов’язковий.

Історія України належить до тих навчальних дисциплін, увага й інтерес до яких у нашому суспільстві зростатиме і поглиблюватиметься.

Упорядник із задоволенням сприйме будь-які зауваження, поради та пропозиції, спрямовані на вдосконалення програми курсу “Історія України”.

Пізнавальна мета предмету – оволодіння студентами максимально об’єктивними знаннями з історії людності на теренах сучасної України від моменту появи первісної людини і до сьогодення.

Виховна мета – виховання високого рівня культури, громадської відповідальності, національної гідності, патріотизму.

Завдання курсу – формування історичного мислення, наукового світогляду; набуття навичок наукового-історичного аналізу; усвідомлення логіки та об’єктивних закономірностей історичного процесу;

Вимоги до майбутніх спеціалістів – вміти аналізувати причини історичних подій та процесів, виявляти логічні зв’язки та об’єктивні закономірності історичних процесів, що відбувалися та відбуваються на теренах сучасної України.

Курс “Історія України" взаємно забезпечується предметами, що паралельно вивчаються студентами на І курсі (“Культурологія”, “Українська та зарубіжна література”, “Ділова українська мова”).

Цей курс забезпечує всі гуманітарні предмети, що викладаються на наступних курсах: “Релігієзнавство”, “Філософію”, “Політологію”, “Основи права”, “Основи конституційного права України”, “Культурологія”, “Основи економічної теорії”. Крім того він служить історичним підґрунтям і для викладання спеціальних дисциплін.Програма розрахована на вивчення історії України протягом одного семестру. Метод вивчення – лекційно-семінарський.

Історія України вивчається на І курсі протягом одного семестру, в обсязі 48 годин: лекційних – 32, семінарських – 16. Форма контролю є дві модульні контрольні роботи та іспит.


Програма вивчення курсу “Істрія України” в

Одеській державній академії холоду містить:

Лекційний курс – 32 години

Практичні заняття – 16 годин (семінари)

Тема Кількість годин
Лекції Сем-ри Всього
Вступ до вивчення України.
Княжа доба.
Входження українських земель під владу іноземних держав.
Виникнення козацтва.
Визвольна боротьба українського народу під проводом Б.Хмельницького та її наслідки.
Політична боротьба в України в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.
Ліквідація Української державності в другій половині ХVІІІ ст.
Україна в першій половині ХІХ ст.
Україна в другій половині ХІХ ст.
Україна на початку ХХ ст.
Визвольні змагання 1917-21 рр.
Визвольні змагання 1917-21 рр.
Україна в 1920-30 рр.
Україна в роки Другої світової війни.
Україна у післявоєнний період.
Сучасна Україна.


Підручники та навчально-методичні посібники для підготовки до всіх практичних занять:

1. Бойко О.Д. Історія України. – К., 2003.

2. Борисенко В. Курс української історії: З найдавніших часів доХХ ст. Навч. посібник – К., 1996.

3. Брайчевський М. Конспект історії України. – К., 1994.

4. Грицак Я. Нарис історії України. – Формування модерної української нації ХІХ ‑ ХХ ст. – К., 1996.

5. Енциклопедія Українознавства / Репринтне відтворення видання 1955 – 1984 років. – Львів – К., 1996-2003.

6. Історія України. Курс лекцій у 2-х кн. – К., 1991-1992.

7. Історія України / за ред. Ю.Зайцева. – Львів, 1996.

8. Історія України / заг. ред. В.Смолія – К., 2000.

9. Історія України. Навчальний посібник / за ред. Б.Н.Лановика. – К., 1999.

10. Історія України. Навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих закладів освіти. – 2-е вид., випр. і доп. – К.; Л., 2002.

11. История Украинской ССР. В 10 т. – К., 1983-87.

12. Полонська-Василенко Н. Історія України у 2-х т. – К.: Либідь, 1993.

13. Рибалка І.К. Історія України. В 2-х ч. – Х., 1995.

14. Ульяновський В., Крижанівський О., Плохій С. Історія церкви та релігійної думки в Україні: У 3-х кн. – К., 1994.

15. Яковенко Н. Нарис з історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. – К., 1997.7239917006452451.html
7239963289355953.html
    PR.RU™