Який із перелічених нижче об’єктів не відноситься до об’єктів охорони навколишнього середовища

Які з нижче перелічених суб’єктів не можуть притягуватися до адміністративної відповідальності за вчинення екологічних правопорушень

А) посадові особи

Б) органи місцевого самоврядування

В) фізичні особи

Г) юридичні особи

Хто не являється суб’єктом вчинення екологічних злочинів

А) посадова особа органу державної влади

Б) керівник комерційної організації

В) юридична особа

Г) фізична особа

33. Якими із перелічених прав не можуть бути наділені особи, які не являються власниками водних об’єктів:

А) право безстрокового користування

Б) право довгострокового користування

В) право короткострокового користування

Г) право обмеженого користування

34. Чи можуть ділянки надр бути предметом відчуження:

А) можуть

Б) можуть, але визначені в установленому законом порядку

В) можуть, у випадках передбачених міжнародним договором

Г) ні, не можуть

35. Яке з нижче наведених понять не відноситься до системи екологічного права:

А) спеціальна частина

Б) особлива частина

В) загальна частина

Г) особова частина

36. Екологічні правовідносини – це врегульовані нормами екологічного права відносини, які виникають, змінюються і припиняються в сфері:

А) забезпечення екологічної безпеки і охорони навколишнього природнього середовища

Б) охорони навколишнього природнього середовища і природокористування

В) забезпечення екологічної безпеки

Г) природокористування, охорони навколишнього природнього середовища, забезпечення екологічної безпеки

37. Володіння, користування і розпорядження природними ресурсами здійснюється їх власниками:

А) вільно, якщо не завдає збитків навколишньому природньому середовищу

Б) вільно, якщо це не шкодить інтересам інших суб’єктів

В) вільно, якщо це не порушує інтересів держави

Г) вільно, якщо не завдає збитків навколишньому природньому середовищу і не порушує

права та законні інтереси інших осіб

Який із перелічених нижче об’єктів не відноситься до об’єктів охорони навколишнього середовища

А) озоновий шар атмосфери

Б) полігони розташованих відходів виробництва та споживання

В) навколоземний космічний простір

Г) лікувально – оздоровча місцевість

39. Дії та рішення спеціально уповноважених органів в області охорони навколишнього середовища можуть бути оскаржені:

А) лише в судовому порядку

Б) в суд чи в вище стоячий державний орган

В) в суд, в вище стоячий державний орган чи прокуратуру

Г) в вище стоячий державний орган чи прокуратуру

40. Громадська екологічна експертиза не може проводитися:

А) після проведення державної екологічної експертизи

Б) до проведення державної екологічної експертизи

В) без дозволу спеціально уповноваженого органу в області екологічної експертизи

Г) одночасно з проведенням державної екологічної експертизи

41. Призупинення діяльності здійснюваної з порушенням екологічного законодавства, проводиться:

А) рішенням референдуму

Б) в адміністративному порядку

В) в судовому порядку

Г) як в адміністративному так і в судовому порядку

42. При вчиненні яких порушень екологічного законодавства не наступає майнова відповідальність:

А) злочини

Б) адміністративні правопорушення

В) дисциплінарні проступки

Г) при будь – яких, якщо не завдано шкоди навколишньому середовищу

43.Спори в області природокористування, охорони навколишнього природнього середовища і забезпечення екологічної безпеки можуть вирішуватися лише:

А) в судовому порядку

Б) в адміністративному порядку

В) як в адміністративному так і в судовому порядку

Г) прокурором

44. Що з нижче наведених не є основним видом адміністративного стягнення:

А) попередження

Б) штраф

В) конфіскація предмета, що став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення

Г) позбавлення спеціального права.

45. Суб’єктами дисциплінарної відповідальності не можуть бути:

А) фізичні особи

Б) працівники

В) посадові особи

Г) керівники підприємств, установ, організацій

46. Право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою є:

А) право земельного суперфіцію

Б) право земельного емфітевзису

В) право земельного сервітуту

Г) право добросусідства

47. Забір води з водних об’єктів із застосуваннями споруд і технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у воді об’єкти є:

А) загальне водокористування

Б) спеціальне водокористування

В) первинне водокористування

Г) вторинне водокористування

48. На території водоохоронних зон дозволяється:

А) використання стійких і сильнодіючих пестицидів

Б) добування піску і гравію за межами земельного водного фонду на сухій частині заплави

В) скидання неочищених стічних вод, використовуючи рельєф місцевості

Г) влаштування звалищ, полів фільтрації

49. З метою охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення і засмічення та збереження їх відносності вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм виділяються земельні ділянки під:

А) водоохоронні зони

Б) санітарні зони

В) прибережні захисні смуги

Г) санітарні захисні смуги

50. До водного фонду України не належать:

А) водні об’єкти в межах природно – заповідного фонду

Б) підземні води та джерела

В) внутрішні морські води та територіальне море

Г) поверхневі води

51. За способом здійснення право водокористування можна поділити на:

А) скидання стічних вод

Б) для потреб сільського господарства

В) для задоволення питних та господарсько - побутових потреб

Г) для потреб водного транспорту

52. Тимчасове водокористування може бути строком :

А) від 1 до 10 років

Б) від 2 до 20 років

В) від 3 до 25 років

Г) від 5 до 49 років

53. Відповідно до порядку здійснення водокористування поділяється на:

А) Загальне та спеціальне водокористування

Б) первинне і вторинне водокористування

В) спільне водокористування

Г) відособлене водокористування

54. Який із нижче наведених видів водокористування не відноситься ні до загального, ні до спеціального водокористування:

А) використання води для потреб водного транспорту

Б) централізоване та децентралізоване водопостачання

В) подача води водокористувачам у маловодні регіони

Г) водокористування з метою риборозведення та потреб рибного господарства.

55. Основною метою державного обліку води є:

А) збирання, обробка, збереження та аналіз інформації про стан вод

Б) встановлення відомостей проякісний і кількісний склад вод

В) видача дозволів на спеціальне водокористування

Г) прогнозування та розроблення науково – обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень в галузі використання і охорони вод

56. З метою систематизації даних державного обліку вод та визначення наявних для використання водних ресурсів складається:

А) розподіл і перерозподіл водних ресурсів

Б) державний моніторинг вод

В) комплексна програма використання та охорони водних об’єктів

Г) державний водний кадастр

57. Державний контроль в галузі використання і охорони вод здійснює Кабінет Міністрів України, а функції контролю безпосередньо покладені на:

А) Державну екологічну інспекцію

Б) Міністерство екології та природних ресурсів

В) Державну агенцію водного господарства

Г) Державну Азово – Чорноморську екологічну інспекцію

58. Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів виділяється прибережна захисна смуга шириною не менше :

А) 500 метрів від урізу води

Б) 1 кілометра від урізу води

В) 2 кілометрів від урізу води

Г) 100 метрів від урізу води

59. Річкою загальнодержавного значення вважається річка, яка охоплює територію:

А) всієї України

Б) не менше як 30 відсотків території України

В) охоплює територію більш як однієї області

Г) всі річки на території України є річками загальнодержавного значення

60. У приватну власність можуть передаватися закриті водні об’єкти загально площею не більше як:

А) 3 га

Б) 5 га

В) 7 га

Г) 10 га

61. Які із нижче наведених дій не становлять негативний вплив на водні об’єкти:

А) Висихання вод

Б) Забруднення вод

В) Вичерпання вод

Г) Засмічення вод

62. На судноплавних водних шляхах за межами міських поселень для проведення робіт, пов’язаних з судноплавством, встановлюються:

А) смуги відведення

Б) зона санітарної охорони

В) берегові смуги

Г) водоохоронні зони

63. Всі ліси України в залежності від їх екологічного і соціально-економічного значення та залежно від основних та виконуваних ними функцій поділяються на:

А) лісовий фонд

Б) категорії лісів

В) землі лісогосподарського призначення

Г) види лісів

64. Що із нижче наведеного не відносять до категорії лісів:

А) захисні ліси

Б) зелені насадження в межах населених пунктів

В) експлуатаційні ліси

Г) рекреаційно – оздоровчі ліси

65. До лісового фонду України не належить:

А) зелені насадження в межах населеного пункту

Б) захисні насадження лінійного типу

В) лісові ділянки площею 0.1 га

Г) лісові ділянки площею до 5 га, що перебувають у приватній власності

66. Корисні властивості лісів, що полягають у їх здатності зменшувати негативні наслідки природних явищ, захищати ґрунти від ерозій, запобігати забрудненню навколишнього природнього середовища та очищати його є:

А) функції лісів

Б) завдання лісового законодавства

В) лісові ресурси

Г) лісові відносини

67. Громадяни та юридичні особи України можуть безоплатно або за плату набувати у власність у складі угідь селянських, фермерських та інших господарств земкнені земельні лісові ділянки загальною площею до:

А) 3 га

Б) 5 га

В) 7 га

Г) 10 га

68. Упостійне користування ліси на землях державної власності для ведення лісового господарства без встановлення строку надаються:

А) фізичним особам - суб’єктам підприємницької діяльності

Б) юридичним особам резидентам

В) спеціалізованим державним лісогосподарським підприємствам

Г) у постійне користування земельні ділянки державної власності не надаються

69. Право на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною лісовою ділянкою це:

А) суборенда

Б) лісовий емфітевзис

В) лісовий суперфіцію

Г) лісовий сервітут


7239468264398629.html
7239490758592019.html
    PR.RU™